Atstovavimas ir konfliktų sprendimas

ADVOC LT turi didelę patirtį tenkinant viešuosius interesus, teikiant teisinę pagalbą ir ginant asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, atstovaujant jų interesus visose valstybinėse institucijose, visų valstybinio ir savivaldybių administravimo subjektų atitinkamose institucijose, atstovaujant visose Įstaigose, įmonėse ir organizacijose, atstovaujant jų interesus nagrinėjant skundus (prašymus) išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, atstovaujant jų interesus visų instancijų administraciniuose teismuose, šių asmenų vardu vedant visas jų civilines bylas ir atstovaujant jų interesus visų instancijų teismuose civilinėse, darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo, viešųjų pirkimų bylose ir kitose bylose dėl privatinių teisinių santykių, siekiant padėti kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių.

ADVOC LT taip pat vykdo veiklą, tenkinant viešuosius interesus ir teikiant viešąsias paslaugas – informacijos, konsultacijų, mokymų, kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo, metodinių ir kitų paslaugų verslo pradžios, verslo planavimo, finansavimo šaltinių paieškos, finansų tvarkymo, personalo valdymo, inovacijų aktyvinimo, kooperacijos, technologijų plėtojimo ir perkėlimo paslaugas, teikiant teisines paslaugas bei kitas verslui aktualias paslaugas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir (arba) fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti ar vykdantiems verslą.